PREKIŲ KATEGORIJOS

PRIVATUMO POLITIKA

1.      Bendrosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės (toliau - ,,Taisyklės") apibrėžia pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis UAB „Osena“ (toliau - ,,Pardavėjas") tvarko internetinėje svetainėje (toliau - ,,Svetainėje") Pirkėjų (toliau - ,,Pirkėjo") pateikiamus asmens duomenis.

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Naudojimasis Sveitainės paslaugomis reiškia, kad sutinkate su šiomis privatumo taisyklėmis.

2.      Registracijos pateikimo taisyklės

Svarbu, jog Pirkėjo registracijos formoje būtų pateikta išsami, pilna ir teisinga informacija apie Pirkėją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

Pardavėjas gerbia Pirkėjo, kuris lankosi Svetainėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik apdorojant Pirkėjo prekių užsakymus bei sprendžiant iškilusias problemas prekių pristatymo metu.

3.      Problemų, informacijos, pretenzijų bei pasiūlymų pateikimas

Iškilus klausimams apie produktus, jų panaudojimą, siekiant gauti daugiau informacijos apie Crystal Nails produktus ar norint pateikti pasiūlymus ir pretenzijas galima atsiųsti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@crystalnails.lt.

4.      Taisyklių keitimas

Pardavėjas turi teisę pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas Svetainės Naujienų skiltyje. Jei Pirkėjas, po sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi Svetaine, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

5.      Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai dėl Privatumo taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra UAB „Osena“, juridinio asmens kodas 303183905, adresas Sodo g. 22, Marijampolė, Kontaktinis telefono Nr.  +370 655 53 887, elektroninio pašto adresas: info@crystalnails.lt

1. Asmens duomenų apsaugos principai:

1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. UAB ,,Osena‘‘ tvarko ir renka Asmens duomenis:

2.1. renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

2.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant; sukuriant individualią elektroninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje www.crystalnails.lt; išrašant sąskaitą už pirktas prekes ar paslaugas:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

 IP adresą.

2.3.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

2.4.    Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai, sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje crystalnails.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus.

2.5.    Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Pirkimų istoriją;

Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;

IP adresą; 

Mokėjimų istoriją;

Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

2.6.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

3. UAB ,,Osena‘‘ tikrai nerenka ir netvarko Asmens duomenų:       

3.1.    nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

3.2.    neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

4. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu: 

4.1.    Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę;

Telefono numerį

Elektroninio pašto adresą:

Pristatymo adresą;

Užsakymo informaciją.

5.    Asmens duomenys perduodami:

5.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   

5.2.    Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

6.    Asmens duomenų panaikinimas:

6.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

6.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@crystalnails.lt.

6.3. Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.