PREKIŲ KATEGORIJOS

1.      Bendrosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės (toliau - ,,Taisyklės") apibrėžia pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis UAB „Osena“ (toliau - ,,Pardavėjas") tvarko internetinėje svetainėje (toliau - ,,Svetainėje") Pirkėjų (toliau - ,,Pirkėjo") pateikiamus asmens duomenis.

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Naudojimasis Sveitainės paslaugomis reiškia, kad sutinkate su šiomis privatumo taisyklėmis.

2.      Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pirkėjo asmeninė informacija be išankstinio Pirkėjo sutikimo nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR teisės aktai.

3.      Registracijos pateikimo taisyklės

Svarbu, jog Pirkėjo registracijos formoje būtų pateikta išsami, pilna ir teisinga informacija apie Pirkėją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

Pardavėjas gerbia Pirkėjo, kuris lankosi Svetainėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik apdorojant Pirkėjo prekių užsakymus bei sprendžiant iškilusias problemas prekių pristatymo metu.

4.      Problemų, informacijos, pretenzijų bei pasiūlymų pateikimas

Iškilus klausimams apie produktus, jų panaudojimą, siekiant gauti daugiau informacijos apie Crystal Nails produktus ar norint pateikti pasiūlymus ir pretenzijas galima atsiųsti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@crystalnails.lt.

5.      Taisyklių keitimas

Pardavėjas turi teisę pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas Svetainės Naujienų skiltyje. Jei Pirkėjas, po sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi Svetaine, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

6.      Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai dėl Privatumo taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.